protestantse-kerk-logo


Keuze Broederkerk of Bovenkerk

Het besluit welke van de zes kerkgebouwen de thuisbasis moeten gaan vormen voor de (uiteindelijke) drie nieuwe wijkgemeenten is op 14 december genomen. Onderdeel van dit besluit was toen echter ook om de keuze voor de Broederkerk pas te effectueren nadat een onderzoek zou zijn gedaan naar een aantal aspecten van de Bovenkerk en Broederkerk. Hiertoe is door de Algemene Kerkenraad in januari j.l. een onderzoeksopdracht geformuleerd en een onderzoekscommissie gevormd om dit onderzoek uit te voeren. Deze commissie bestond uit de leden Dick Berghorst, Piet Dijkstra, Bert Flentge en Henk Selles. Aan de commissie nam ook deel Wim Oosterom uit Amersfoort als extern deskundige en voorzitter. Deze werkgroep heeft haar werkzaamheden afgerond en een eindrapportage opgesteld.

In haar afweging hebben de Algemene Kerkenraden vastgesteld dat de condities onvoldoende zijn om de Bovenkerk als wijkkerk voor wijkgemeente B te laten functioneren. Het besluit -zoals in december jl. genomen zal daarom worden geeffectueerd. Het besluit wordt nader toegelicht in een informatiekatern

Wij realiseren ons dat deze keuze om het in december genomen besluit nu ook daadwerkelijk te gaan effectueren bij de leden van wijkgemeente B verschillende reacties oproept, net zoals dat het geval is bij de andere wijkgemeenten. Tegelijk zijn we ervan overtuigd, dat er voor wijkgemeente B met dit besluit ook een einde is gekomen aan een periode van onzekerheid en de Broederkerk een goede basis vormt voor verdere opbouw van de wijkgemeente.

Op een centrale informatie-avond op DV 21 juni hoopt de algemene kerkenraad op uw vragen en opmerkingen in te gaan. Via de kerkbode en de website zal hierover nadere informatie worden bekendgemaakt.

Nog eens de bestanden op een rij:

Rapportage Bovenkerk-Broederkerk

Onderzoeksopdracht Bovenkerk-Broederkerk

Katern keuze Broederkerk

Voorlopig besluit (AK’s 26 november 2015) Beslissing Kerkgebouwen 26112015

Definitief besluit (AK’s 14 december 2015) Katern kerkbode gebouwen besluit

Vragen-en-Antwoorden-aanpassingen-nav-Bovenkerk-Broederkerk2