Om de samenvatting van de begroting 2017 te zien: klik op de link hieronder.
begroting 2017 samenvatting

Toelichting
De begroting 2017 is door de AK goedgekeurd. Uit bijgaand samengevat overzicht blijkt dat deze uitkomt op een verlies van – € 72.000,-. Dit verlies is hoger dan de begroting 2016. (-€ 57.500,-). In de begroting 2017 zijn de financiële gevolgen van de A.K. besluiten in december 2015 én de geactualiseerde berekeningen en verwachtingen uit de meerjarenbegroting meegenomen.
De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting 2016 zijn:
Bijdragen levend geld
De vrijwillige kerkelijke bijdrage is € 37.000 lager (-5,4%) dan 2016.
Lasten kerkelijke gebouwen
Medio 2015 zijn de meer jaren onderhoudsplannen (MJOP) voor alle kerken geactualiseerd. De toekomstige kosten worden jaarlijks in de exploitatie opgenomen en toegevoegd aan de balanspost voorzieningen groot onderhoud. In de begroting 2017 zijn de MJOP lasten voor beide monumentale stadskerken opgenomen. Voor de Noorderkerk is alleen de minimaal te verwachten uitgave voor onderhoud in de begroting verwerkt. In de begroting 2016 was de dotatie voorziening onderhoud voor slechts één stadskerk opgenomen.
Pastoraat
In de begroting is 2,5 fte. voor predikanten opgenomen. Verwacht wordt dat de vacature in wijk C op 1 juli wordt vervuld. Tot 1 juli is 0,5 fte. kerkelijk werker voor wijk C opgenomen. Voor wijk B is 0,4 fte kerkelijk werker begroot.
Salarissen
De nieuw in dienst getreden administratief medewerkster (0,78 fte.) wordt niet door Kerkelijk Bureau Salland gedetacheerd maar heeft een dienstverband met de Hervormde Gemeente.
Overige kosten personeel/vrijwilligers
Vanwege het beperken van het aantal kerkgebouwen zijn er bezuinigingen gerealiseerd bij de vrijwilligersvergoedingen voor interieurverzorgers, kosters en organisten.
Kosten Beheer en administratie
Deze post is verlaagd door het beëindigen van de detachering van een administratief medewerker door Kerkelijk Bureau Salland (0,5 fte).
Overige baten
In deze post worden de verwachte cateringopbrengsten van de Bovenkerk en de Broederkerk begroot.
Overige lasten
Conform de afspraak met de Gereformeerde Kerk komt een deel van het salaris van de predikant van de Westerkerk ten laste van de Hervormde Gemeente.
Tenslotte
De gedetailleerde begroting ligt tot en met eind april ter inzage bij het kerkelijk bureau.