Dialooggroepen

Rond de zomervakantie zijn 5 dialooggroepen gestart met hun werkzaamheden. De dialooggroepen zijn samengesteld uit de breedte van de gemeente. Naast enkele gemeenteleden hebben ook enkele kerkenraadleden zitting in de dialooggroepen. De taak van de dialooggroepen is om over een beleidsonderwerp de kerkenraad te adviseren over het te voeren beleid, en aanvullend concrete adviezen te geven over de uitvoering van dit beleid. De dialooggroep adviseert de kerkenraad door middel van een concreet voorstel, dat tekstueel uitgewerkt en onderbouwd is. Hierbij betrekt elke werkgroep of dialooggroep de gemeenteleden op een passende manier. De kerkenraad van wijk B neemt uiteindelijk een besluit over het volledig, gedeeltelijk of niet overnemen van het voorstel van de dialooggroep.

Basis van ons beleid

2,5 jaar geleden hebben alle leden van wijk B gekozen voor het profiel van wijk B op basis van een tekst in de brochure. Deze brochure bevat hoofdlijnen van ons geloven en belijden, maar mist nog een concretiseringsslag op veel praktische punten. De kerkenraad zou die concretisering in haar beleidsplan moeten vastleggen. De kerkenraad heeft besloten  dit samen met de gemeente te doen, waarna de dialooggroepen zijn ingesteld. De basis van alle op te stellen beleid is de tekst in de brochure. Daarvan zullen en willen we niet zomaar afwijken.

De dialooggroepen werken aan de hand van opdrachtomschrijvingen die aan hen zijn overhandigd. In deze opdracht is een stuk achtergrond informatie opgenomen waar de dialooggroepen mee aan de slag moeten. Een korte samenvatting hiervan is voor elke dialooggroep hieronder opgenomen, naast een overzicht van de leden van elke dialooggroep.

Dialooggroep prediking

Samenstelling: In deze dialooggroep zitten Derk Bos, Elisabeth van Dalfsen, Jan Gert Roest, Roel Labee, Dick van Loghem, Gert van der Linden en Herman van Unen. Contactpersoon is Dick van Loghem.

Context: De gereformeerde prediking is het hart van de zondagse eredienst en voor wijk B onopgeefbaar. Het bevat de kern van ons bestaan als wijkgemeente. Daarom gaat deze dialooggroep nadenken over alle aspecten die van belang zijn om de verkondiging tot opbouw van de gemeente te laten zijn. Enkele voorbeelden: Wát willen we in de verkondiging de gemeente leren, wat behandelen we in de leerdiensten, hoe bereiken we ook de kinderen en jongeren in onze diensten, hoe zorgen we ervoor dat de verkondiging aansluit bij wat er speelt in de gemeente.

Dialooggroep Liturgie en eredienst

Samenstelling:  Riet de Fijter, Klazien van de Meulen, Berend van Dijk, Mieneke Klok, Wietske van Unen, Arjan Broekhuizen, René van Dalfsen, Bram van der Velde. Contactpersoon is Bram van der Velde.

Context: Naar de gemeente is gecommuniceerd dat de kerkenraad later beslist over de invulling van de erediensten en dat het afwisselend OB/NB tijdelijk is. Het onderwerp is complex vanwege de brede samenstelling van onze wijkgemeente. Het zingen in de eredienst kan niet los gezien worden van de rest van de eredienst. Bezinning op de verschillende onderdelen in de dienst maakt het mogelijk om na te denken over de plaats en invulling van het zingen in de dienst.

Dialooggroep Missionair werk

Samenstelling:  Gerrit van der Kolk, Henry van de Weerd, Jolanda Walhout, Jasper Lensen. Contactpersoon is Henry van de Weerd.

Context: Het ledenaantal van de kerk en onze gemeente loopt al vele jaren terug. Onder de gemeenteleden is er vaak een verlangen om de boodschap van heil die wij kennen te delen, maar is er verlegenheid hoe dat te doen. De missionaire activiteiten richten zich nu op korte contact-momenten in plaats van op langdurige relaties. De activiteiten die nu plaatsvinden op missionair gebied zouden meer ingebed kunnen worden in het gemeenteleven. Onze wijkgemeente is van nature meer naar binnen gericht, een missionaire grondhouding ontbreekt. Deze dialooggroep zal zich adviseren hoe wij als leden een missionaire levenshouding kunnen krijgen.

Dialooggroep Jeugdwerk

Samenstelling: Judith van den Brink, Arjan Hubach, Theo Heldoorn, Gerrit Teune, Niek Hulsman, Huy Nguyen. Contactpersoon is Theo Heldoorn.

Context: Voor de gemeenschapsvorming, de betrokkenheid van gemeenteleden en hun kinderen en voor de opbouw/groei van de kinderen die de activiteiten bezoeken, is het belangrijk dat de relatie tussen wijk B (gemeente en kerkenraad) en de (jeugdwerk)activiteiten geïntensiveerd wordt. Daarnaast moeten de activiteiten qua inhoud en leeftijd op elkaar zijn afgestemd. Ook zijn er nog veel kinderen van betrokken gezinnen die geen activiteiten bezoeken. Hoe kunnen we hen ook bereiken?

Dialooggroep Gemeente-zijn

Samenstelling:  Dini Oldenbroek, Elsbeth Huls, Wilhelm Töller, Karin Oortwijn, Christiaan Torn Broers, Tjipke van der Plaats, Wim Koppelman. Contactpersoon is Wim Koppelman.

Context: Een gemeente is het Lichaam van Christus dat door God bijeen is gebracht, we hebben elkaar niet uitgekozen, we zijn aan elkaar gegeven. We hebben de opdracht om voor elkaar te zorgen, naar elkaar om te zien, elkaar te bemoedigen en op te bouwen. Door een hechtere gemeenschap, haken hopelijk ook minder mensen af, wordt de onderlinge band verbeterd en gaat van de gemeente een wervende uitstraling uit. Ook zal door meer ontmoeting en gemeenschap begrip groeien voor afwijkende standpunten.

Zie hier voor een compact overzicht van de dialooggroepen en hun missies.