Profielschets nieuwe predikant

De kerkenraad heeft in juni 2021 een profielschets opgesteld voor de nieuwe predikant voor onze wijkgemeente. Aan de hand van deze profielschets selecteert de beroepingscommissie predikanten die hieraan voldoen. Na een intensieve periode van beluisteren van deze predikanten, stelt de beroepingscommissie een lijst op met aanbevelingen voor de kerkenraad. De kerkenraad bepaalt vervolgens welke predikant er beroepen gaat worden.

U kunt onderstaande profielschets ook hier downloaden.

Onderdeel Belangrijkste elementen
Kerntaken Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat de predikant zich toewijdt aan en beperkt tot de kerntaken van zijn ambt: prediking, herderlijke zorg en catechese. De predikant geeft geestelijke leiding vanuit het Woord van God. Als voorganger rust hij zowel de gemeente als de kerkenraad toe.
De prediking

Prediking is verkondiging van Gods heil in Christus, met een appel tot geloof en bekering. Zij is doorgloeid van Gods zoekende liefde en wordt na zorgvuldige exegese in eenvoud en de kracht van Gods Heilige Geest gebracht. Gereformeerde prediking is Bijbelse prediking en trinitarische prediking: Gods verkiezende liefde gaat aan onze keuze vooraf. Christus als het Lam van God heeft Zijn leven gegeven tot ons behoud. De Heilige Geest zoekt door middel van de prediking toegang tot het hart.

De prediking heeft tevens als doel de geloofsverbondenheid aan Christus en de heiliging van het leven te midden van de huidige tijd en maatschappij te bevorderen.

Als persoon Wij zoeken een predikant die

 • dichtbij de Heere en het Woord leeft en dat uitstraalt
 • de belijdenis van de kerk liefheeft en dat uitdraagt
 • oog heeft voor de verscheidenheid binnen de gemeente
 • zich op voor ieder verstaanbare wijze weet uit te drukken
 • een luisterhouding heeft en zo met jongeren en ouderen weet om te gaan
 • dienend leiderschap toont

Pastoraat

 

Herderlijke zorg begint bij de eredienst en krijgt een vervolg in de pastorale zorg. Het pastoraat omvat het crisispastoraat, maar ook zal de predikant zich openstellen om waar mogelijk zowel jongeren als jonge gezinnen en ouderen bij te staan in een christelijke levenswandel en op weg naar het levenseinde.

Vaardigheden

 

We verwachten van de predikant dat hij

 • zich allereerst dagelijks verdiept in de heilige Schrift
 • over theologische bagage beschikt, zich verdiept in de tijd(geest) en de vertaalslag kan maken in de prediking
 • communicatieve en missionaire vaardigheden heeft
 • het vermogen heeft om jongeren en ouderen aan te spreken
 • een bruggenbouwer is en verder kijkt dan de eigen (wijk)gemeente

Type predikant

 

We zoeken een predikant die

 • vanuit het Woord wervend bezig is, opwekt tot een leven met de Heere
 • met vreugde ook leerdiensten voorbereidt
 • klassieke woorden als zonde, genade, verzoening, wedergeboorte en bekering op een verstaanbare wijze weet uit te leggen
 • Christus centraal stelt in prediking, pastoraat en catechese
 • staat in de traditie van het gereformeerde belijden en dat weet te vertolken voor een nieuwe generatie
 • een pastoraal hart heeft
 • liefde heeft voor Israël
 • zich thuis voelt en verbonden weet in het geestelijk klimaat van de Gereformeerde Bond
Overige zaken die van belang zijn Gelet op de opbouw van de gemeente verdient een wat jongere, ervaren predikant de voorkeur. Maar leeftijd is niet doorslaggevend.