Verslag centrale gemeenteavond 15 november 2017

Op 15 november was er de centrale gemeenteavond. Het was goed elkaar te ontmoeten als Algemene Kerkenraden en gemeenteleden, ongeveer een half jaar na het ondertekenen van de intentieverklaring.

Vanuit de AK is een toelichting gegeven waar we nu staan in het proces en wat de belangrijkste resultaten zijn van de afgelopen periode. We zijn nu ongeveer halverwege om tot een concept beleidsplan en verenigingsdocument te komen. Door veel mensen binnen de AK’s, de colleges van diakenen en kerkrentmeesters wordt hiervoor veel werk verzet. Grofweg liggen de activiteiten op schema. Er is vooral gewerkt aan beleid voor de nieuw te vormen gemeente. Dit is besproken aan de hand van een viertal thema’s: Identiteit en gemeentestructuur, Solidariteit en wijkverantwoordelijkheid, Professioneel pastoraat, en Taken en samenstelling van de AK. De hoofdlijnen hiervan zijn de 15e november toegelicht. Voor ieder onderwerp moeten er steeds verschillende afwegingen en op basis daarvan keuzes worden gemaakt.

Een zevental van deze afwegingen zijn na de pauze ook aan de aanwezigen voorgelegd via posters waarop een positie kon worden aangegeven en opmerkingen worden gemaakt. Hierdoor hebben we waardevolle inbreng van uw kant kunnen verzamelen. Deze kunnen we meenemen in de verdere uitwerking van onze plannen. Tijdens de avond was er ook ruimte voor ontmoeting, onder andere door gesprekken aan de hand van een fotokaart die iedereen had uitgekozen als karakteristiek voor zijn of haar wijkgemeente.

De avond was met zo’n zeventig mensen niet heel druk bezocht. Over de inhoud zijn we wel heel tevreden. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Tegelijk vragen we u actief te blijven meedenken en ons werk ook in uw gebed mee te nemen. Het is belangrijk dat we voor de nieuwe gemeente een heldere visie en duidelijke structuur kunnen bepalen. Dat is een belangrijke
randvoorwaarde om samen vanuit het Evangelie gemeente te kunnen zijn.

Via de links is het mogelijk de powerpoint presentatie van de avond en de uitwerking van de inbreng van de gemeenteleden op de flappen te downloaden.