Op weg naar een Protestantse Gemeente Kampen

Achtergrond

De Hervormde Gemeente te Kampen (HGK) en de Gereformeerde Kerk van Kampen (GKK) bevinden zich inmiddels een aantal jaren in een proces van groeiende samenwerking en toenadering. Nu naast een hervormde wijk twee gefedereerde protestantse wijken zijn ontstaan en de keuzes voor gebouwen en een belangrijk deel van het professionele pastoraat gezamenlijk zijn genomen cq op elkaar zijn afgestemd, groeit de wens om beide kerken volledig te verenigen tot een Protestantse Gemeente Kampen (PGK). Het ontstaan van de landelijke Protestantse Kerk heeft hiervoor de kaders geschapen. De motivatie om dit plaatselijk te volgen is dat de herkenning van elkaar als broeders en zusters in Christus in de praktijk is gegroeid, dat door de samenwerking het vertrouwen in elkaar is toegenomen en dat we ervan overtuigd zijn dat we de opdracht hebben als christenen en kerken de eenheid te zoeken om zo het getuigenis van Christus in de wereld helderder te doen klinken.

Intentie

Het voornemen om zich te verenigen en hiertoe alle voorbereidingen in gang te zetten is door de beide algemene kerkenraden geformuleerd in een Intentieverklaring. Deze is voorgelegd aan alle wijkkerkenraden, die deze hebben besproken met hun gemeenteleden, op basis waarvan zij hiermee op 4 april 2017 hebben ingestemd. Dit betekent dat er een breed gedragen intentie ligt om samen het proces van vereniging tot een Protestantse Gemeente Kampen in te gaan.

Werkplan

Het proces van vereniging is veelomvattend en vraagt om uitwerking van een groot aantal zaken, zowel door beide kerken gezamenlijk als door elk voor zich, om op die manier de formele totstandkoming van de PGK voor te bereiden. De Kerkorde geeft hiervoor duidelijke richtlijnen in Ordinantie 2 en verwijst daarnaast naar de ‘Generale regeling voor fusie en splitsing’ en de daarop gebaseerde modellen en stappenplannen voor vereniging. Het moge duidelijk zijn dat dit de kaders zijn waarbinnen de HGK en de GKK de PGK tot stand willen brengen. Om al de benodigde activiteiten gestructureerd voor te bereiden is er een ‘Werkplan voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen’ opgesteld. In het gehele proces is er vakkundige ondersteuning gegeven door gemeenteadviseur Jan Boer (Kerkvitaal).

Beleidsvorming

Om de intentie zich als Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk te willen verenigen nader vorm te geven is er door de gezamenlijke algemene kerkenraden gewerkt aan een beleidsplan voor de Protestantse Gemeente Kampen. Het beleidsplan is opgesteld aan de hand van een zestal thema’s
die aan de hand van notities zijn besproken door de gezamenlijke algemene kerkenraden maar ook met alle betrokken geledingen rond de thema’s (wijkkerkenraden, gemeenteleden, predikanten, colleges en commissies). De hieruit voortgekomen visie is beschreven in het beleidsplan dat in de
zomer van 2018 is gereed gekomen. Hoofdlijnen van het beleidsplan zijn 1. Vitale wijken met een heldere eigen kleur, verbonden in één plaatselijke gemeente; 2. Zo laag mogelijk in de organisatie belegde verantwoordelijkheden; 3. Een slanke organisatie op basis van een gezonde financiële huishouding. In dit proces is er vertrouwen gewonnen en daarmee de basis versterkt om samen besluiten te nemen noodzakelijk zijn met het oog op de toekomst van de Kerk in onze stad. Het beleidsplan kon worden vastgesteld door de gezamenlijke algemene kerkenraden in de vergadering van 24 september 2018.

Uiwerking

Om daadwerkelijk tot de Protestantse Gemeente Kampen te komen, zijn in het afgelopen half jaar de lijnen van het beleidsplan praktisch uitgewerkt en zijn er documenten voor besluitvorming opgesteld. Bij de praktische uitwerking gaat het om het opstellen van Plaatselijke Regelingen voor de
wijkkerkenraden en algemene kerkenraden en om begrotingen voor de gezamenlijke Colleges van Kerkrentmeesters en Colleges van Diakenen. Daarnaast om het vaststellen van een eenduidige geografische grens van de gemeente en afstemming hiervoor met de omliggende plaatselijke kerken.
Voor de besluitvorming is een ‘Besluit tot samengaan’ opgesteld en is dit besluit samen met het beleidsplan en de uitwerkingen voor advies voorgelegd aan de Classis Overijssel-Flevoland.
Tenslotte is er een notariële akte in voorbereiding om de Protestantse Gemeente Kampen ook civiel- juridische daadwerkelijk tot stand te brengen. Deze documenten zijn te vinden bij Documenten PGK.

Bijeenkomsten

Op verschillende momenten worden er bijeenkomsten georganiseerd met de gemeente of met de ambtsdragers om informatie te geven over de voortgang en resultaten van het Verenigingsproces. Een overzicht en verslagen van de bijeenkomsten vindt u op een aparte pagina bijeenkomsten.

  • Centrale gemeenteavond op DV 21 maart 2019 over de vorming van de PGK.
    Tijdens deze avond zullen alle gemeenteleden worden ‘gekend in’ en ‘gehoord over’ de vorming van de PGK. De beide algemene kerkenraden en de wijkkerkenraden willen u op deze avond informeren over de documenten die nu in voorbereiding zijn voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen. U krijgt dan ook gelegenheid om uw reactie te geven. Deze gemeenteavond van ‘kennen en horen’ wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van
    de kerkorde. De documenten zijn te vinden via de link Documenten PGK. Nader informatie over de avond vind u via de link Centrale gemeenteavond 21 maart 2019.