Overzicht van het Verenigingsproces

Een overzicht van het in het Werkplan beschreven proces om tot een Protestantse Gemeente Kampen te komen is weergegeven in onderstaand schema.

schema
De uitwerking zal gebeuren in drie hoofdgebieden: beleidsmatige en organisatorische zaken, kerkrentmeesterlijke zaken, diaconale zaken. De hoofdgebieden zullen zoveel mogelijk vanuit de geëigende organen (Algemene Kerkenraden, Colleges van Kerkrentmeesters, Colleges van Diakenen) worden vormgeven. Het geheel wordt gecoördineerd door een Regiegroep, bestaande uit de voorzitters van beide Algemene Kerkenraden en een gemeenteadviseur (Jan Boer).

Het proces zal in twee fasen worden uitgevoerd, waarbij de eerste fase resulteert in een concept verenigingsbesluit en concept regelingen. Deze zullen aan alle betrokkenen in de gemeente, als ook ter toetsing aan het RCBB, het Breed Moderamen van de Classis en een jurist/notaris, worden voorgelegd. Op basis van het commentaar kan dan in fase twee een definitief concept worden geformuleerd en formeel aan de gemeente worden voorgelegd.

De gemeenteleden zullen zo nauw mogelijk bij het proces worden betrokken. Op bepaalde momenten zullen centrale gemeenteavonden worden belegd, waarbij informatie wordt gegeven over de aanpak en voortgang. Kerkenraden en gemeenteleden zullen ook betrokken worden in de discussie over belangrijke elementen van de nieuwe gemeente, zoals de verhouding tussen wijktaken en centrale taken, financiële solidariteit, borging van de identiteit, visie naar de toekomst. Dit zowel door gesprek hierover met elkaar tijdens centrale ambtsdragers- en gemeenteavonden als door activiteiten hierover vanuit de wijken zelf.

Het tijdpad voor het hele proces is niet precies in te schatten. We willen het vooral zorgvuldig doen, met elkaar en niet vanuit een van boven opgelegd stramien. Een voorzichtige inschatting nu is dat de Protestantse Gemeente Kampen medio 2019 formeel een feit zou kunnen zijn. Om dit te realiseren moet er in 2018 een formeel besluit worden genomen.