Kerkdiensten de Broederkerk

Iedere zondag om 9:30 en 17:00 wordt er een kerkdienst gehouden in de Broederkerk.

Weekbrief

Redactieadres weekbrief Broederkerk: weekbrief@broederkerkkampen.nl

Wat wij geloven

Wij geloven -en dat gaat veel verder dan begrijpen- dat God de Schepper is van de hemel en van de aarde, zoals verwoord in Genesis 1.

Onze wijkgemeente staat al, zolang als mensen kunnen terugdenken, in de gereformeerde traditie.
Wij belijden niet alleen dat de Bijbel het Woord van God is, waarin alles staat wat nodig is om te kunnen geloven en (eeuwig) te leven.
Wat wij geloven, vinden we ook verwoord in de belijdenisgeschriften, die ook wel genoemd worden de drie formulieren van Eenheid: de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels.
Een grote groep mensen, ook vanuit verschillende kerkgenootschappen, vinden daarin de Bijbelse boodschap in het kort verwoord. Zo zijn deze belijdenissen als het ware een gezamenlijke bril waardoor wij de Bijbel lezen en uitleggen.

Wij geloven dat de Bijbel ons de weg wijst om behouden te worden.
Daarom is de boodschap die wij daarin lezen ook een boodschap waarin het gaat over zonde EN over genade. En daarom klinkt in de verkondiging ook Wet en Evangelie door.

Wij geloven niet alleen dat een mens een zondaar is; wij geloven dat een mens een zondaar is die behouden moet worden. En zelfs dat geloven wij niet alleen; wij geloven ook, dat die zondaar behouden kan worden, en dat het Gods liefde voor het verlorene is, die dat heeft bewerkt. Zo werd Christus door de Vader gezonden tot redding van zondaren.

Wij geloven dat de Heilige Geest in mensen wil wonen, zodat zij tot geloof komen en dat hun leven nieuw wordt, waardoor zij God willen dienen.
Wij geloven dat de Heere zijn gemeente overal op aarde heeft om God te loven in wat zij zeggen en wat zij doen. Wij geloven in de ene christelijke kerk die er is over de hele wereld. De Hervormde gemeente (PKN) in Kampen is daar een onderdeel van.
Door de levenswandel van de gemeente waarin het om God gaat, kunnen ook andere mensen tot geloof worden gebracht, omdat God mensen daarvoor gebruikt.

Wij geloven, dat dit leven op aarde vooral bedoeld is als een voorbereiding op het mooiste wat nog zal komen, het laatste heilsfeit: de wederkomst.
Dan zal alles vol zijn van God en is er voor de zonde geen plaats meer.
Hier is alles nog erg gebrekkig, maar het mooiste van het mooiste komt nog!

Bijdragen mbt wijk Broederkerk in de brochure “Eenheid in verscheidenheid: Hervormd Kampen op weg naar drie wijkgemeenten

1. Thema 1 Bijbel en Belijden

2. Thema 2 Eredienst en Sacramenten

3. Thema 3 Dienen en Getuigen

4. Thema 4 Levenslang leren versie 8 april 2014

10 Mission statement

2015-01-03 Website wijk B thema’s