Visie kerkenraad wijk B op positie wijk B bij vereniging van de centrale gemeente

Onze Hervormde Gemeente Kampen (verder HGK genoemd) is al sinds langere tijd in gesprek met de Gereformeerde Kerk Kampen (verder GKK). Ruim 1,5 jaar geleden hebben de Algemene Kerkenraden van beide kerken al uitgesproken het gebouwenbesluit in 2015 en 2016 te nemen ‘in het perspectief van één te vormen protestantse gemeente te Kampen, waarin alle huidige wijkgemeenten participeren en waarbij wij in alle verscheidenheid één zijn, vanuit de onopgeefbare opdracht die we met elkaar hebben’.

Nadat het gebouwenbesluit genomen is, zijn de gesprekken in de AK verder gegaan en zijn ook stappen gezet om op meer vlakken te gaan samenwerken. Het perspectief dat genoemd werd in de alinea hiervoor kwam hierdoor veel sneller dichterbij dan vooraf gedacht.

In deze brochure legt de kerkenraad van wijk B uit wat haar standpunt is in dit proces, welke positie wijk B hierin wil innemen en hoe zij tot deze visie is gekomen.

Lees de brochure hier!

Vereniging Hervormde Gemeente Kampen
en de Gereformeerde Kerk Kampen

DV 1 februari 2017 werd door wijk B een wijkavond belegd (Getoonde presentatie op wijkavond) over het proces van de centrale gemeente richting de vereniging van onze Hervormde Gemeente Kampen en de Gereformeerde Kerk Kampen. In 2015 is drs. P. Vergunst met de kerkenraad in gesprek geweest over dit onderwerp. Enkele maanden later is op de wijkavond van 10 februari 2016 drs. P. Vergunst uitgenodigd om met de gehele gemeente hierover te spreken. Toen zijn de principiële lijnen die horen bij het hervormd-gereformeerde denken m.b.t. kerkelijke eenheid besproken. Het is de taak van de wijkkerkenraad om deze principiële lijnen toe te passen in de huidige context met het lopende proces van fusie met de gereformeerde kerk op centraal niveau.

In de komende tijd in het kerkblad informatie worden gepubliceerd over dit onderwerp. We beginnen deze keer met het samenvatten van enkele belangrijke uitgangspunten uit de lezing van drs. Vergunst.

Drs. Vergunst is algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond. Hij begon met uitleggen wat het betekent als we als hervormde wijkgemeente hervormd willen blijven. In de brochure Hervormd gebleven (met als ondertitel: Het spoor van de Gereformeerde Bond, uitgegeven in december 2005 n.a.v. De kerkfusie in 2004) is het zo verwoord: Hervormd kan niet slaan op de Nederlandse Hervormde Kerk, omdat die zich in een breder verband van de Protestantse Kerk voortzette. Hervormd verwijst naar het spanningsvolle staan in de volkskerk op basis van de gereformeerde belijdenis. Dat doen we nog steeds, al is het de vraag in welke gestalte we de volkskerk op veel plaatsen aantreffen.

Om Hervormd te zijn en te blijven op grond van de gereformeerde belijdenis, zijn er enkele lijnen van wezenlijk belang:

  • Leg de identiteit van uw wijkgemeente vast in het beleidsplan. Na 1 mei 2004 heeft elke wijkgemeente de volledige vrijheid om het eigen gemeentelijke leven te organiseren. Dat is kerkordelijk heel duidelijk vastgelegd. De kerkenraad bepaalt en is verantwoordelijk voor de inrichting van de eredienst, voor de keuzen die in de liturgie gemaakt worden, voor de wijze waarop ambtsdragers gekozen worden, voor de wijze waarop u het huwelijk als een inzetting van God heilig houdt. Dat verwoorden we in het beleidsplan. De identiteit van uw wijkgemeente kan daarom niet door anderen gewijzigd worden. Maar, het is wel zaak dat een wijkgemeente meer doet dan die identiteit vastleggen. Ze moet functioneren. Ze mag niet van binnenuit uitgehold of gerelativeerd worden. Onze identiteit is nu vastgelegd in de brochure die in 2014 is uitgegeven. De kerkenraad is nu in samenwerking met dialooggroepen bezig om dit meer concreet handen en voeten te geven. Daarnaast is het de taak / roeping van elk gemeentelid om in het dagelijks leven het Hervormd-Gereformeerde belijden handen en voeten te geven.
  • Een Hervormde (hervormd gereformeerde) wijkgemeente is verantwoordelijk voor een geografisch gebied, een wijk. Dat is onopgeefbaar! Een wijkgemeente blijft verantwoordelijkheid houden voor een deel van de gemeente, waar de gemeente pastoraal en diaconaal zorg voor draagt. Het mag niet zo zijn door als hervormde wijkgemeente door te gaan, een wijkgemeente van bijzondere aard zou worden. Dan worden alleen zij ingeschreven die bewust voor uw gemeente kiezen, maar raak je de rand kwijt, die in allerlei pastorale contacten met het Woord benaderd kan worden.
Op 1 februari leverde ook Richard Hoff uit Hilversum een bijdrage. Dat document kunt u hieronder downloaden.