protestantse-kerk-logo


Op weg naar een Protestantse Gemeente Kampen

Achtergrond

De Hervormde Gemeente te Kampen (HGK) en de Gereformeerde Kerk van Kampen (GKK) bevinden zich inmiddels een aantal jaren in een proces van groeiende samenwerking en toenadering. Nu naast een hervormde wijk twee gefedereerde protestantse wijken zijn ontstaan en de keuzes voor gebouwen en een belangrijk deel van het professionele pastoraat gezamenlijk zijn genomen cq op elkaar zijn afgestemd, groeit de wens om beide kerken volledig te verenigen tot een Protestantse Gemeente Kampen (PGK). Het ontstaan van de landelijke Protestantse Kerk heeft hiervoor de kaders geschapen. De motivatie om dit plaatselijk te volgen is dat de herkenning van elkaar als broeders en zusters in Christus in de praktijk is gegroeid, door de samenwerking het vertrouwen in elkaar is toegenomen en we ervan overtuigd zijn dat we de opdracht hebben als christenen en kerken de eenheid te zoeken om zo het getuigenis van Christus in de wereld helderder te doen klinken.

Intentie

Het voornemen om zich te verenigen en hiertoe alle voorbereidingen in gang te zetten is geformuleerd in een Intentieverklaring. Deze is voorgelegd aan alle wijkkerkenraden, die deze hebben besproken met hun gemeenteleden, op basis waarvan zij hiermee op 4 april 2017 hebben ingestemd. Dit betekent dat er een breed gedragen intentie ligt om samen het proces van vereniging tot een Protestantse Gemeente Kampen in te gaan.

Werkplan

Het proces van vereniging is veelomvattend en er zal dan ook een groot aantal zaken moeten worden uitgewerkt, zowel door beide kerken gezamenlijk als door elk voor zich, om op die manier de formele totstandkoming van de PGK voor te bereiden. De Kerkorde geeft hiervoor duidelijke richtlijnen in Ordinantie 2 en verwijst daarnaast naar de ‘Generale regeling voor fusie en splitsing’ en de daarop gebaseerde modellen en stappenplannen voor vereniging. Het moge duidelijk zijn dat dit de kaders zijn waarbinnen de HGK en de GKK de PGK tot stand willen brengen. Om al de benodigde activiteiten gestructureerd voor te bereiden is er een ‘Werkplan voor de vorming van de Protestantse Gemeente Kampen’ opgesteld. Hierin is een overzicht weergegeven.

De uitwerking zal gebeuren in drie hoofdgebieden: beleidsmatige en organisatorische zaken, kerkrentmeesterlijke zaken, diaconale zaken. De hoofdgebieden zullen zoveel mogelijk vanuit de geëigende organen (Algemene Kerkenraden, Colleges van Kerkrentmeesters, Colleges van Diakenen) worden vormgeven. Het geheel wordt gecoördineerd door een Regiegroep, bestaande uit de voorzitters van beide Algemene Kerkenraden en een gemeenteadviseur (Jan Boer). Het proces zal in twee fasen worden uitgevoerd, waarbij de eerste fase resulteert in een concept verenigingsbesluit en concept regelingen. Deze zullen aan alle betrokkenen in de gemeente, als ook ter toetsing aan het RCBB, het Breed Moderamen van de Classis en een jurist/notaris, worden voorgelegd. Op basis van het commentaar kan dan in fase twee een definitief concept worden geformuleerd en formeel aan de gemeente worden voorgelegd. De gemeenteleden zullen zo nauw mogelijk bij het proces worden betrokken. Op bepaalde momenten zullen centrale gemeenteavonden worden belegd, waarbij informatie wordt gegevenover de aanpak en voortgang. Kerkenraden en gemeenteleden zullen ook betrokken worden in de discussie over belangrijke elementen van de nieuwe gemeente, zoals de verhouding tussen wijktaken en centrale taken, financiële solidariteit, borging van de identiteit, visie naar de toekomst. Dit zowel door gesprek hierover met elkaar tijdens centrale ambtsdragers- en gemeenteavonden als door activiteiten hierover vanuit de wijken zelf.

Het tijdpad voor het hele proces is niet precies in te schatten. We willen het vooral zorgvuldig doen, met elkaar en niet vanuit een van boven opgelegd stramien. Een voorzichtige inschatting nu is dat de Protestantse Gemeente Kampen medio 2019 formeel een feit zou kunnen zijn. Om dit te realiseren moet er in 2018 een formeel besluit worden genomen.

Bijeenkomsten

  • Centrale gemeenteavond op 4 april 2017. Op deze avond is de Intentieverklaring, is er een toelichting gegeven op het Werkplan, en was er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en het inbrengen van punten voor het beleidsplan.