JeugddiaconaatJD website HK

Omzien naar elkaar behoort tot de kern van het christelijk geloof. Dienen is een levensstijl waar je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Daarom is er in juni 2013 in onze gemeente een werkgroep jeugddiaconaat opgericht. De werkgroep wordt aangestuurd door de jeugddiakenen en de kerkelijk werkster Janneke Oosterwijk. Ze bestaat verder uit betrokken en enthousiaste jongere- en oudere gemeenteleden uit alle wijken van Hervormd Kampen.

Het eerste doel van deze werkgroep is om jongeren in de gemeente te laten ontdekken hoe je leven meer van betekenis wordt door inzet voor anderen, vooral voor mensen in de knel. Een tweede doel is het ontwikkelen en uitvoeren van diaconale activiteiten door jongeren. Een derde doel is het ontwikkelen van diaconale zorg voor jongeren met problemen binnen de gemeente. De werkgroep jeugddiaconaat wil deze jongeren ondersteunen in hun situatie en samen met hen zoeken naar oplossingen.

De werkgroep jeugddiaconaat bestaat uit de volgende commissies:

•             Communicatie
•             Bezinning
•             Doen!!
•             Jong bezoekt oud

De commissie communicatie ontwikkelt en beheert alle vormen van communicatie die de werkgroep gebruikt om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Te denken valt aan het beheren van de facebook pagina van het jeugddiaconaat.

De commissie bezinning richt zich samen met de predikanten, catecheten en jeugdwerkleiders op het diaconale bewustzijn van de jongeren, maar ook van de gehele gemeente.

De commissie Doen!! regelt en coördineert alle jeugddiaconale acties die er in de gemeente uitgevoerd gaan worden. Te denken valt aan de jaarlijkse fruitbakjesactie op de dankdag en deelname aan goededoelenacties, zoals Walk4Water, een sponsorloop van ZOA. De commissie richt zich momenteel op samenwerking met Stichting Present, om zo voor en met hen concrete acties uit te voeren.

De commissie ‘Jong bezoekt oud’ tenslotte, coördineert het project ‘Jong bezoekt oud’. Dit project houdt in dat jongeren ouderen van de gemeente bezoeken die daar behoefte aan hebben om zo wat voor hen te kunnen betekenen en een stuk eenzaamheid op te lossen.

Voor meer informatie, mail dan naar jeugddiaconaathervormdkampen@gmail.com of zoek ons op Facebook!