De Commissie Kerk & Israël wil de gemeente zo dienen dat:
  1. deze zich als gemeente van Jezus Christus verbonden weet met Israël, Gods uitverkoren volk;
  2. deze zich over haar volle breedte bewust wordt van haar oorsprong en basis;
  3. deze zich blijvend bewust is van onze schuld ten opzichte van het Joodse volk en ten opzichte van God;
  4. het inzicht van de gemeente wordt verbreed en verdiept met betrekking tot de weg die God met Israël gaat door ernstig en intensief studie te maken van de Bijbels-Joodse wortels van ons geloof;
  5. het inzicht in vormen van anti-semitisme wordt verhelderd en dat zij leert op te komen tegen elke vorm van antisemitisme en antizionisme in kerk en samenleving;
  6. deze wordt toegerust tot de ontmoeting en het gesprek met Israël, in verbondenheid met elkaar en elk in haar verhouding tot de levende God.

Om de doelstelling uit te voeren, zijn de taken, bevoegdhe­den en verant­woordelijkheden van de Commissie Kerk & Israël alsmede haar verhou­ding als AK-Commissie tot de Algemene Kerkenraad (AK) neerge­legd in een reglement.

Leden van de commissie

Voorzitter mw. Reiny Westendorp (r.westendorp@home.nl)
Secretaris dhr. Markus Gouman (mgouman@gmail.com)
Penningmeester dhr. Wout van Capelle
Lid ds. Hans van der Velden

Gerelateerde artikelen